SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

GF Vasa Gymnastik Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 

GF Vasa Gymnastik, Orgnr: 802469-3171, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”. 

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. 

 

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.). 

 

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till försäkringsbolaget Pensum. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. 

 

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun. 

 

 • Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid
 • Hantering av medlemskap i föreningen 
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet 
 • Licenshantering 
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning 
 • Utbildningar arrangerade av föreningen 
 • Kontakt med medlem 
 • Besök på vår hemsida 
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier 

 

Vilka delar vi personuppgifter med? 

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. 

 

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land. 

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling? 

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet. Ändamål med behandling 

Laglig grund 

Hantering av medlemskap i föreningen 

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet 

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet 

Avtal

Ansökan om bidrag 

Rättslig förpliktelse 

Sammanställning av statistik och uppföljning 

Allmänt intresse 

Utbildningar arrangerade av föreningen 

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke 

Kontakt med föreningen 

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida 

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier 

Intresseavvägning och ibland samtycke 

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse 

Ordningsstörningar och otillåten påverkan 

Rättsligförpliktelse

 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du? 

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. 

 

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida. 

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida. 

 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: 

 

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket 
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas 
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen 
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt 
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk 

 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. 

 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. 

 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se

 

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter

 

Om du vill veta mer 

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.